Dialogværktøj - beretninger fra virkeligheden

På denne side finder du et kompetencegivende dialogværktøj målrettet fagpersoner.

Du kan anvende værktøjet alene eller sammen med andre i din hverdag på din arbejdsplads som ved kurser, workshops, fyraftensmøder, teammøder eller i andre faglige udviklingssammenhænge.

Klik dig videre og se spots og interaktive film, som blandt andet giver dig:

 • mulighed for at prøve dig selv af i virkelighedsnære situationer
 • mulighed for at reflektere over din egen daglige praksis i forhold til borgerens oplevelser, liv og behov
 • indsigt i dine handlemuligheder, når du møder mennesker med senfølger og deres pårørende.
Play Video

Spot
Fredag hos Jan og Hanne

Se et spot om betydningen af senfølger af overgreb i relation til familie og venner.
Til spottet er der udarbejdet en række spørgsmål, som du kan besvare alene eller sammen med kollegaer.

Varighed: 02:31

Play Video

Spot
Det første møde

Se et spot, der skildrer, hvad der fx kan være virkeligheden og en præmis forud for et møde mellem en borger med senfølger og en sagsbehandler. Til spottet er der udarbejdet en række spørgsmål, som du kan besvare alene eller sammen med kollegaer.

Varighed: 02:06

Interaktiv film
Dorthe og Henriette

Se en interaktiv film, der skildrer virkeligheden forud for og under det første møde mellem Dorthe, der har senfølger af overgreb, og sagsbehandleren Henriette. Undervejs kan du vælge at se filmen fra henholdsvis Dorthes og fra Henriettes point of view.
Til filmen er der udarbejdet en række spørgsmål, som du kan diskutere og besvare alene eller sammen med kollegaer.

ikon

Supplerende viden og oplysning

For at kunne give den rette hjælp, støtte og rådgivning til senfølgeramte og deres pårørende er det som fagperson vigtigt at kende til de fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af seksuelle overgreb og øvrige leve- og livsvilkår.

Symptomer på senfølger er forskellige fra menneske til menneske. Og der er stor forskel på, hvor påvirket man kan være af de overgreb, der skete i barndommen. Det er ikke alle symptomer på sygdom, mistrivsel eller sociale problemer, der nødvendigvis er en direkte følge af seksuelle overgreb. Netop derfor kan det være nødvendigt at møde borgeren i et helhedsorienteret perspektiv og give tid til at forstå det menneske, man som fagperson sidder overfor.

I det følgende kan du finde mere information og oplysning om mulige senfølger og relevant litteratur om traumer og dissociation.

Se liste over senfølger
www.landsforeningen-spor.dk/liste-over-mulige-senfoelger/

Læs artiklen Hvordan det kan føles at opleve et ”emotionelt flashback”
www.landsforeningen-spor.dk/hvordan-det-kan-foeles-at-opleve-et-emotionelt-flashback/

Spørgsmål

Reflekter over og besvar spørgsmålene med afsæt i din faglighed, jobfunktion og arbejdsopgave i forhold til borgeren. Overvej også undervejs, hvordan du kan samarbejde med dine kollegaer eller andre fagpersoner om de problemstillinger, der bliver sat fokus på i spottet.

 1. Hvad, mener du, er Jans primære problem?

 2. Hvad er det, der sker i filmen, som udløser konflikten?

 3. Er Jans livshistorie og misbrug afgørende viden for dig at kende til for at kunne hjælpe og støtte ham og hans pårørende? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 4. Har du erfaring med lignende sager? Hvad gjorde du? Hvordan virkede det?

 5. Hvad gør du, når du møder en borger med multisygdomme, flere forskellige psykiatriske diagnoser og/eller stof- og alkoholmisbrug?

 6. Hvilke problemstillinger, mener du, at det er realistisk for dig at kunne bistå Jan med? Og hvordan vil du kommunikere det til ham?

 7. Hvilke udfordringer oplever du i din hverdag i mødet med en borger, du ikke mener er tilstrækkeligt udredt? Og hvad er dine handlemuligheder?

 8. Er det en del af din praksis at involvere pårørende? Hvordan gør du det? Og med hvilken effekt?

 9. Vil du også kunne støtte Jans kone Hanne? Hvordan?

Har du mere tid, kan du blive klogere på senfølgers betydning for en borgers virkelighed og liv ved at se eller gense filmen ”Du er ikke alene mand”.

Sæt evt. filmens problemstillinger og dilemmaer i perspektiv med spottet ”Fredag hos Jan og Hanne” og med din mulighed for at give en borger som Jan den rette hjælp og rådgivning.

Spørgsmål

Reflekter over og besvar spørgsmålene med afsæt i din faglighed, jobfunktion og arbejdsopgave i forhold til borgeren. Overvej også undervejs, hvordan du kan samarbejde med dine kollegaer eller andre fagpersoner om de problemstillinger, der bliver sat fokus på i spottet.

 1. Hvad mener du om de tanker, som borgeren Dorthe har, inden hun møder sagsbehandleren?

 2. Hvad er årsagen til Dorthes tanker? 

 3. Vil du i din funktion kunne støtte og hjælpe Dorthe med de problemer, hun møder med, eller har du brug for at kunne henvise Dorthe til andre? Ved du i så fald, hvem du kan henvise hende til?

 4. Hvad mener du om de tanker, som sagsbehandleren Henriette har, inden hun møder borgeren?

 5. Hvad er årsagen til Henriettes tanker?

 6. Har du oplevet at have det som Henriette? Og hvordan handlede du i så fald på det?

 7. Hvordan kan du som fagperson i første omgang være med til at sikre borgeren fysisk og mentalt og økonomisk?

Har du mere tid, kan du blive klogere på en borgers liv med traumer ved at se eller gense filmen ”Traumer og traumeforståelse”. 

Sæt evt. filmen i perspektiv med spottet ”Det første møde” og med din mulighed for at give en borger som Dorthe den rette hjælp og rådgivning.

Spørgsmål

Diskuter og besvar spørgsmålene med afsæt i din faglighed, jobfunktion og arbejdsopgave i forhold til borgeren. Overvej også, hvordan du kan samarbejde med dine kollegaer eller andre fagpersoner om de problemstillinger, der bliver sat fokus på i filmen.

 1. Hvad tænker du om præmissen for mødet mellem de to? Hvad er problemet?

 2. Hvad mener du om måden Henriette tager imod på? Kunne hun have ageret anderledes ud fra den viden, hun tilsyneladende har om Dorthe?

 3. Hvad betyder det for Dorthe, at Henriette lukker døren?

 4. Hvad havde det betydet for udfaldet af mødet mellem de to, at Henriette havde været bekendt med traumetriggere?

 5. Sæt dig i Dorthes sted og diskuter, hvilken betydning det har, at Henriette informerer om, at tiden løber.

 6. Sæt dig i Henriettes sted og diskuter, hvilken betydning det har for hendes handlemuligheder, at der ikke er tid til fordybelse og nærvær i samtalen med Dorthe.

 7. Hvilke tanker sætter det i gang hos dig at se filmen med forskelligt point of view?

 8. Hvad kan du gøre for at vide, hvordan borgeren reelt har det, og hvilken livshistorie borgeren kommer med?

 9. Oplever du, at du ofte mangler tid til at benytte dig af de muligheder, du har og kender til, for at kunne hjælpe, støtte og rådgive en borger bedst muligt? Hvis ja, hvordan handler du så på det?

 10. Hvordan forholder du og dine kollegaer jer til manglende tid til samtale, udredning og rådgivning af borgeren? Og hvilke konsekvenser kan den manglende tid til samtale have for borgeren og for dig og dine kollegaer?


Opgave

Opgaverne herunder kan gennemføres i et korte forløb på en til to timer, men har også potentiale til at indgå i et længerevarende udviklingsforløb, som passer til projektets temaer.

Opgaverne kan gennemføres individuelt, men giver størst udbytte i dialog med andre.

Bliv klogere på begrebet dissociation og på traumer og se eller gense filmene ”Dissociation, hvad er det?” og ”Traumetriggere, hvad er det?”

Sæt filmene i perspektiv med den interaktive films problemstillinger og med din mulighed for at give en borger som Dorthe den rette hjælp og rådgivning fra start.

Udarbejd forslag til retningslinjer eller metoder for din og dine kollegaers praksis i relation til mødet med borgere, der har været seksuelt misbrugt, og hvor der ikke nødvendigvis foreligger yderligere viden om senfølger af overgreb.

Bliv inspireret på
 www.landsforeningen-spor.dk  og 
www.facebook.com/LandsforeningenSpor 

Faglitteratur

Komplekse traumers psykologi

Denne bog taler i almindeligt sprog om det, som kan synes umuligt at fortælle. Den tilbyder et ståsted, hvorfra det er muligt for alle at tale om traumer. Dens budskab er, at kun sproget kan give volden den nødvendige modstand, fordi ordet både afslører og heler det ubærlige. Komplekse traumers psykologi er beretningen om magt og vold og om menneskelig tragedie og smerte. Men det er også beretningen om modstand, om betydningsfulde værdier og om overlevelse.

Forfatter: Anette Holmgren

Forlag: Dispuks Forlag, 2019


Senfølger af seksuelle overgreb

En introduktion til socialarbejdere og sundhedspersonale – og en hjælp til ofrene.

Bogen giver et indblik i, hvilke følger incest og pædofili kan have for den krænkedes sociale og psykiske trivsel i voksenlivet. Og den giver råd om, hvordan følgerne kan afhjælpes gennem psykoterapi. 

Kirsten Trans problematiserer den organisatoriske opdeling mellem social- og sundhedssektoren, idet mennesker med senfølger kan have svært ved at få den rette hjælp, hvis de betragtes fra enten et socialt perspektiv eller ud fra en psykologisk forståelse. Der er behov for, at man i langt højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og psykologisk indsats. 

Forfatter: Kirsten Trans

Forlag: Frydenlund, 2018


Læs anmeldelse skrevet af Jeanne fra Midtjysk Spor
Ude af mig selv 
Dissociation hos voksne med tidlige traumer

Denne nye bog handler om dissociation, som er et helt almindeligt – men ikke desto mindre ret over­set – symptom ved traumer. Man møder det overalt, og det er derfor meget vigtigt både at genkende og forstå. Med udgangspunkt i den nyeste forskning og littera­tur på området samt en lang række personlige fortællinger beskriver forfatteren, hvordan mennesker med psykiske problemer oplever det at dissociere. Hele vejen kobles teorien med væsentlige og hudløst ærlige patientfortællinger.

Forfatter: Karin Dyhr

Forlag: Frydenlund, 2018